3.1 Base URL

The base URL for the API is:
http://cdsxmatch.u-strasbg.fr/xmatch/api/v1/sync.